Jakby vsi hovoryly ukrajinsskoju, ja b vidczuvav, sco ja – v Ukrajini

philochko-ur

Oss, tak by movyty, nezależnyj spohliadacz z-za kordonu priamym tekstom hovorytt:

koly vy rozmovliajete moskovytsskoju, vsi vas spryjmajutt same jak moskovyta.

Hocz vy z cym i namahajetesia spereczatysia, dorohi “русскоязычные украинцы”, ale dlia vsich, navitt dlia cioho afro-amerykancia, sco pożyv trochy u Dnipri, vy je moskovytom, a vasza krajina — Moskovija.

“When everyone spoke Ukrainian I would think I’m in Ukraine more. But because it looks like Russia and it sounds like Russia a lot of times I think I’m in Russia”.

“Jakby vsi hovoryly ukrajinsskoju, ja b billsze vidczuvav, sco ja – v Ukrajini. Ale czerez te, sco vse vyhliadaje, jak Moskovija, i zvuczytt, jak Moskovija, czasto zakradalasia dumka, sco ja – v Moskoviji”.

OBHOVORENNIA