Meta – rozpad Rosijsskoji imperiji

6bd0ccb1-d402-4f56-9b69-3b1fc7078d3a_B

Ukrajinsskomu Evromajdanu spravdi sudylosia staty dolenosnym dlia ciloho schidnoevropejsskoho regionu, a vidtak – dlia vsijeji Evropy.

Revoliucija hidnosti pokazala, sco v naszij czastyni svitu pislia vsich transformacij, infliacij i manipuliacij liudy, odnak, hotovi vidstojuvaty najholovnisze svoje pravo – buty liudynoju. Liudynoju, jaka sama vyznaczaje svoje zsyttia j reallnistt navkolo sebe. I jaka zsyve u svojij krajini. Cej virus svobody musytt peredatysia dali, pomandruvaty na Schid.

Paradoksallna anachronicznistt Rosijsskoji federaciji u XXI stolitti poliahaje v tomu, sco vsi evropejsski imperiji davno rozpalysia, na kontynenti postaly desiatky novych derzsav, dejaki z nych – vpersze za tysiaczolittia. U pevnomu sensi Rosijsska imperija tezs rozpalasia, adzse, bezumovno, SRSR buv mutantom, skoncentrovanym navkolo Rosiji. Pislia 1991 roku zmenszena j oslablena Rosijsska imperija mutuvala dali – i zalyszylysia federacijeju, chocza naspravdi neju ne je.

Federaciju jak fenomen derzsavnoho ustroju charakteryzuje spillne bazsannia killkoch subjektiv zsyty v odnij derzsavi. Rosijsska zs federacija je typovym neo-impersskym projektom, ponevoliuvaczem narodiv i nacij, nacìonallne probudzsennia jakych bulo pryhluszene czy zapiznene v czasi.

U XXI stolitti, czasi, koly billszistt derzsav Evropy objednalysia v Evropejsskyj Sojuz, a reszta fanatyczno chocze do cioho klubu doluczytysia, dosytt dyvno hovoryty pro stvorennia novych derzsav i provedennia novych kordoniv – adzse v mejnstrimi siohodni vidmova vid kordoniv, svoboda peresuvannia. Ale ne dlia RF, vidstalistt jakoji tillky siohodni aktyvizuvala procesy, jaki inszi narody projszly sce sto rokiv tomu.

6bd0ccb1-d402-4f56-9b69-3b1fc7078d3a_B

Ne tillky ponevoleni narody Rosiji j Kytaj zacikavleni v rozpadi cioho monstra. Centrallnij Evropi, Schidnij Evropi, Prybaltyci i navitt Balkanam vyhidnyj cej rozpad, adzse vin oznaczatyme bezpeku ciloho regionu, vidsutnistt agresora, jakyj do toho zs najsyllniszyj i dobre ozbrojenyj. Chto b sco ne kazav, a NATO ne vriatuje Ukrajinu czy Lytvu, Moldovu czy Czechiju – spravzsnij spokij mozse zabezpeczyty tillky rizke poslablennia Rosiji, mozslyve za umov jiji rozpadu. Ja, zvisno, prychyllnyk vstupu Ukrajiny do NATO, ale vvazsaju cej krok tillky odnijeju z faz stabilizaciji v naszomu regioni.

Tak czy siak, a NATO j Rosija konkuruvatymutt, napruzsennia zrostatyme, i kolyss vono mozse zakinczytysia vijnoju. Navitt, jaksco Ukrajina bude czlenom NATO i sztab-kvartyra organizaciji znachodytymettsia v Kyjevi, vse odno nam vypade najhirsza dolia – vijna mizs cymy potuhamy vidbuvatymettsia na naszij terytoriji, naszym kosztom. A strategicznyj interes Ukrajiny poliahaje v inszomu – v poslablenni Rosiji, jiji rozpadi, jakyj, jaksco j suprovodzsuvatymettsia zbrojnymy konfliktamy, to na terytoriji Rosijsskoji federaciji.

Cia ideja, zvisno, ne nova, ale v svitli ostannich podij znovu nabula aktuallnosti. U mynulomu stolitti isnuvav potuzsnyj mizsnarodnyj intelektuallnyj ruch, zvanyj «prometejizmom» (dejaki doslidnyky joho poczatky vbaczajutt sce v antyrosijsskij dijallnosti Pylypa Orlyka). Ruch stavyv sobi za metu rozpad Rosiji, oskillky vvazsav ce umovoju bezpeky v regioni i mozslyvistiu stvorennia nezalezsnych derzsav ponevolenymy dosi nacijamy. U 1934 v Paryzsi emigracijni ukrajinsski kola navitt stvoryly «Komitet druzsby narodiv Kavkazu, Tatarstanu i Ukrajiny» z identycznoju metoju.

U naszi dni take kolo zacikavlenych u rozpadi RF zamykajettsia – do nioho doluczajettsia Ukrajina, krajiny Prybaltyky, Kavkaz i Kytaj, vess cej proces pidtrymuvatyme EU i SŠA. Vychodu z patovoji sytuaciji nemaje, Rosija mohla vidtiahnuty svij rozpad u czasi na jakychoss 20-30 rokiv, ale aneksija Krymu i faszyzacija polityky pryskoriujutt udar molotka po truni anachronicznoji federaciji.

Sce dvadciatt rokiv tomu Serbija rozpoczynala vijnu, scob otrymaty billsze terytorij i vplyvu, ale podavylasia – i dlia neji vse zakinczylosia vtratoju Kosova. Na vidminu vid Serbiji, Rosija billsz neodnoridna, tozs vtraty budutt u desiatky raziv vidczutniszymy. My cej proces sce pobaczymo na vlasni oczi – cilkom imovirno, sco vzse za 10-15 rokiv.

Cs, Sz, Zs; á, í, ú, ó »

Meta – rozpad Rosijsskoi imperii

Ukrainsskomu Evromajdanu spravdi sudylosia staty dolenosnym dlia ciloho schidnoevropejsskoho regiónu, a vidtak – dlia vsíei Evropy.

Revoliucía hidnosti pokazala, sco v naszij csastyni svitu pislia vsich transformacij, infliacij i manipuliacij liudy, odnak, hotovi vidstouvaty najholovnisze svoe pravo – buty liudynou. Liudynou, jaka sama vyznacsae svoe zsyttia j reállnistt navkolo sebe. I jaka zsyve u svoij kraini. Cej virus svobody musytt peredatysia dali, pomandruvaty na Schid.

Paradoksallna anachronicsnistt Rosijsskoi federacii u XXI stolitti poliahae v tomu, sco vsi evropejsski imperii davno rozpalysia, na kontynenti postaly desiatky novych derzsav, deaki z nych – vpersze za tysiacsolittia. U pevnomu sensi Rosijsska impería tezs rozpalasia, adzse, bezumovno, SRSR buv mutantom, skoncentrovanym navkolo Rosii. Pislia 1991 roku zmenszena j oslablena Rosijsska impería mutuvala dali – i zalyszylysia federacíeu, chocsa naspravdi neu ne je.

Federacíu jak fenomen derzsavnoho ustrou charakteryzue spillne bazsannia killkoch subjektiv zsyty v odnij derzsavi. Rosijsska zs federacía je typovym neo-impersskym projektom, ponevoliuvacsem narodiv i nacij, naciónallne probudzsennia jakych bulo pryhluszene csy zapiznene v csasi. U XXI stolitti, csasi, koly billszistt derzsav Evropy objednalysia v Evropejsský Souz, a reszta fanatycsno chocse do cioho klubu dolucsytysia, dosytt dyvno hovoryty pro stvorennia novych derzsav i provedennia novych kordoniv – adzse v mejnstrimi siohodni vidmova vid kordoniv, svoboda peresuvannia. Ale ne dlia RF, vidstalistt jakoi tillky siohodni aktyvizuvala procesy, jaki inszi narody projszly sce sto rokiv tomu.

Ne tillky ponevoleni narody Rosii j Kytaj zacikavleni v rozpadi cioho monstra. Centrallnij Evropi, Schidnij Evropi, Prybaltyci i navitt Balkanam vyhidný cej rozpad, adzse vin oznacsatyme bezpeku ciloho rehiónu, vidsutnistt ahresora, jaký do toho zs najsyllniszý i dobre ozbroený. Chto b sco ne kazav, a NATO ne vriatue Ukrainu csy Lytvu, Moldovu csy Csechíu – spravzsnij spokij mozse zabezpecsyty tillky rizke poslablennia Rosii, mozslyve za umov jii rozpadu. Ja, zvisno, prychyllnyk vstupu Ukrainy do NATO, ale vvazsau cej krok tillky odníeu z faz stabilizacii v naszomu regióni. Tak csy siak, a NATO j Rosía konkuruvatymutt, napruzsennia zrostatyme, i kolyss vono mozse zakincsytysia vijnou. Navitt, jaksco Ukraina bude cslenom NATO i sztab-kvartyra orhanizacii znachodytymettsia v Kyevi, vse odno nam vypade najhirsza dolia – vijna mizs cymy potuhamy vidbuvatymettsia na naszij terytorii, naszym kosztom. A stratehicsný interes Ukrainy poliahae v inszomu – v poslablenni Rosii, jii rozpadi, jaký, jaksco j suprovodzsuvatymettsia zbrojnymy konfliktamy, to na terytorii Rosijsskoi federacii.

Cia idea, zvisno, ne nova, ale v svitli ostannich podij znovu nabula aktuállnosti. U mynulomu stolitti isnuvav potuzsný mizsnarodný intelektuállný ruch, zvaný «prometeizmom» (deaki doslidnyky joho pocsatky vbacsautt sce v antyrosijsskij díallnosti Pylypa Orlyka). Ruch stavyv sobi za metu rozpad Rosii, oskillky vvazsav ce umovou bezpeky v rehióni i mozslyvistiu stvorennia nezalezsnych derzsav ponevolenymy dosi nacíamy. U 1934 v Paryzsi emihracijni ukrainsski kola navitt stvoryly «Komitet druzsby narodiv Kavkazu, Tatarstanu i Ukrainy» z identycsnou metou.

U naszi dni take kolo zacikavlenych u rozpadi RF zamykaettsia – do nioho dolucsaettsia Ukraina, krainy Prybaltyky, Kavkaz i Kytaj, vess cej proces pidtrymuvatyme EU i SŠA. Vychodu z patovoi sytuácii nemae, Rosía mohla vidtiahnuty svij rozpad u csasi na jakychoss 20-30 rokiv, ale aneksía Krymu i faszyzacía polityky pryskoriuutt udar molotka po truni anachronicsnoi federacii. Sce dvadciatt rokiv tomu Serbía rozpocsynala vijnu, scob otrymaty billsze terytorij i vplyvu, ale podavylasia – i dlia nei vse zakincsylosia vtratou Kosova. Na vidminu vid Serbii, Rosía billsz neodnoridna, tozs vtraty budutt u desiatky raziv vidcsutniszymy. My cej proces sce pobacsymo na vlasni ocsi – cilkom imovirno, sco vzse za 10-15 rokiv.

Cs, Sc, Zs, Scs »

Meta – rozpad Rosijsskoji imperiji

Ukrajinsskomu Evromajdanu spravdi sudylosia staty dolenosnym dlia ciloho schidnoevropejsskoho regionu, a vidtak – dlia vsijeji Evropy.

Revoliucija hidnosti pokazala, scso v nascij csastyni svitu pislia vsich transformacij, infliacij i manipuliacij liudy, odnak, hotovi vidstojuvaty najholovnisce svoje pravo – buty liudynoju. Liudynoju, jaka sama vyznacsaje svoje zsyttia j reallnistt navkolo sebe. I jaka zsyve u svojij krajini. Cej virus svobody musytt peredatysia dali, pomandruvaty na schid.

Paradoksallna anachronicsnistt Rosijsskoji federaciji u XXI stolitti poliahaje v tomu, scso vsi evropejsski imperiji davno rozpalysia, na kontynenti postaly desiatky novych derzsav, dejaki z nych – vpersce za tysiacsolittia. U pevnomu sensi Rosijsska imperija tezs rozpalasia, adzse, bezumovno, SRSR buv mutantom, skoncentrovanym navkolo Rosiji. Pislia 1991 roku zmenscena j oslablena Rosijsska imperija mutuvala dali – i zalyscylysia federacijeju, chocsa naspravdi neju ne je.

Federaciju jak fenomen derzsavnoho ustroju charakteryzuje spillne bazsannia killkoch subjektiv zsyty v odnij derzsavi. Rosijsska zs federacija je typovym neo-impersskym projektom, ponevoliuvacsem narodiv i nacij, nacìonallne probudzsennia jakych bulo pryhluscene csy zapiznene v csasi.

U XXI stolitti, csasi, koly billscistt derzsav Evropy objednalysia v Evropejsskyj Sojuz, a rescta fanatycsno chocse do cioho klubu dolucsytysia, dosytt dyvno hovoryty pro stvorennia novych derzsav i provedennia novych kordoniv – adzse v mejnstrimi siohodni vidmova vid kordoniv, svoboda peresuvannia. Ale ne dlia RF, vidstalistt jakoji tillky siohodni aktyvizuvala procesy, jaki insci narody projscly scse sto rokiv tomu.

Ne tillky ponevoleni narody Rosiji j Kytaj zacikavleni v rozpadi cioho monstra. Centrallnij Evropi, schidnij Evropi, Prybaltyci i navitt Balkanam vyhidnyj cej rozpad, adzse vin oznacsatyme bezpeku ciloho regionu, vidsutnistt agresora, jakyj do toho zs najsyllniscyj i dobre ozbrojenyj. Chto b scso ne kazav, a NATO ne vriatuje Ukrajinu csy Lytvu, Moldovu csy csechiju – spravzsnij spokij mozse zabezpecsyty tillky rizke poslablennia Rosiji, mozslyve za umov jiji rozpadu. Ja, zvisno, prychyllnyk vstupu Ukrajiny do NATO, ale vvazsaju cej krok tillky odnijeju z faz stabilizaciji v nascomu regioni.

Tak csy siak, a NATO j Rosija konkuruvatymutt, napruzsennia zrostatyme, i kolyss vono mozse zakincsytysia vijnoju. Navitt, jakscso Ukrajina bude cslenom NATO i sctab-kvartyra organizaciji znachodytymettsia v Kyjevi, vse odno nam vypade najhirsca dolia – vijna mizs cymy potuhamy vidbuvatymettsia na nascij terytoriji, nascym kosctom. A strategicsnyj interes Ukrajiny poliahaje v inscomu – v poslablenni Rosiji, jiji rozpadi, jakyj, jakscso j suprovodzsuvatymettsia zbrojnymy konfliktamy, to na terytoriji Rosijsskoji federaciji.

Cia ideja, zvisno, ne nova, ale v svitli ostannich podij znovu nabula aktuallnosti. U mynulomu stolitti isnuvav potuzsnyj mizsnarodnyj intelektuallnyj ruch, zvanyj «prometejizmom» (dejaki doslidnyky joho pocsatky vbacsajutt scse v antyrosijsskij dijallnosti Pylypa Orlyka). Ruch stavyv sobi za metu rozpad Rosiji, oskillky vvazsav ce umovoju bezpeky v regioni i mozslyvistiu stvorennia nezalezsnych derzsav ponevolenymy dosi nacijamy. U 1934 v Paryzsi emigracijni ukrajinsski kola navitt stvoryly «Komitet druzsby narodiv Kavkazu, Tatarstanu i Ukrajiny» z identycsnoju metoju.

U nasci dni take kolo zacikavlenych u rozpadi RF zamykajettsia – do nioho dolucsajettsia Ukrajina, krajiny Prybaltyky, Kavkaz i Kytaj, vess cej proces pidtrymuvatyme EU i SŠA. Vychodu z patovoji sytuaciji nemaje, Rosija mohla vidtiahnuty svij rozpad u csasi na jakychoss 20-30 rokiv, ale aneksija Krymu i fascyzacija polityky pryskoriujutt udar molotka po truni anachronicsnoji federaciji.

scse dvadciatt rokiv tomu Serbija rozpocsynala vijnu, scsob otrymaty billsce terytorij i vplyvu, ale podavylasia – i dlia neji vse zakincsylosia vtratoju Kosova. Na vidminu vid Serbiji, Rosija billsc neodnoridna, tozs vtraty budutt u desiatky raziv vidcsutniscymy. My cej proces scse pobacsymo na vlasni ocsi – cilkom imovirno, scso vzse za 10-15 rokiv.

Cz, Sz, Zs; аю-au, ау-aü » »

Meta – rozpad Rosijsskoi imperii

Ukrainsskomu Evromajdanu spravdi sudylosia staty dolenosnym dlia ciloho schidnoevropejsskoho regionu, a vidtak – dlia vsìei Evropy.

Revoliucìa hidnosti pokazala, sco v naszij czastyni svitu pislia vsich transformacij, infliacij i manipuliacij liudy, odnak, hotovi vidstouvaty najholovnisze svoe pravo – buty liudynou. Liudynou, jaka sama vyznaczae svoe zsyttia j reällnistt navkolo sebe. I jaka zsyve u svoij kraini. Cej virus svobody musytt peredatysia dali, pomandruvaty na Schid.

Paradoksallna anachronicznistt Rosijsskoi federacii u XXI stolitti poliahae v tomu, sco vsi evropejsski imperii davno rozpalysia, na kontynenti postaly desiatky novych derzsav, deaki z nych – vpersze za tysiaczolittia. U pevnomu sensi Rosijsska imperìa tezs rozpalasia, adzse, bezumovno, SRSR buv mutantom, skoncentrovanym navkolo Rosii. Pislia 1991 roku zmenszena j oslablena Rosijsska imperìa mutuvala dali – i zalyszylysia federacìeu, chocza naspravdi neu ne je.

Federacìu jak fenomen derzsavnoho ustrou charakteryzue spillne bazsannia killkoch subjektiv zsyty v odnij derzsavi. Rosijsska zs federacìa je typovym neo-impersskym projektom, ponevoliuvaczem narodiv i nacij, naciönallne probudzsennia jakych bulo pryhluszene czy zapiznene v czasi.

U XXI stolitti, czasi, koly billszistt derzsav Evropy objednalysia v Evropejsskyj Souz, a reszta fanatyczno chocze do cioho klubu doluczytysia, dosytt dyvno hovoryty pro stvorennia novych derzsav i provedennia novych kordoniv – adzse v mejnstrimi siohodni vidmova vid kordoniv, svoboda peresuvannia. Ale ne dlia RF, vidstalistt jakoi tillky siohodni aktyvizuvala procesy, jaki inszi narody projszly sce sto rokiv tomu.

Ne tillky ponevoleni narody Rosii j Kytaj zacikavleni v rozpadi cioho monstra. Centrallnij Evropi, Schidnij Evropi, Prybaltyci i navitt Balkanam vyhidnyj cej rozpad, adzse vin oznaczatyme bezpeku ciloho regionu, vidsutnistt agresora, jakyj do toho zs najsyllniszyj i dobre ozbroenyj. Chto b sco ne kazav, a NATO ne vriatue Ukrainu czy Lytvu, Moldovu czy Czechìu – spravzsnij spokij mozse zabezpeczyty tillky rizke poslablennia Rosii, mozslyve za umov jii rozpadu. Ja, zvisno, prychyllnyk vstupu Ukrainy do NATO, ale vvazsau cej krok tillky odnìeu z faz stabilizacii v naszomu regioni.

Tak czy siak, a NATO j Rosìa konkuruvatymutt, napruzsennia zrostatyme, i kolyss vono mozse zakinczytysia vijnou. Navitt, jaksco Ukraina bude czlenom NATO i sztab-kvartyra organizacii znachodytymettsia v Kyevi, vse odno nam vypade najhirsza dolia – vijna mizs cymy potuhamy vidbuvatymettsia na naszij terytorii, naszym kosztom. A strategicznyj interes Ukrainy poliahae v inszomu – v poslablenni Rosii, jii rozpadi, jakyj, jaksco j suprovodzsuvatymettsia zbrojnymy konfliktamy, to na terytorii Rosijsskoi federacii.

Cia idea, zvisno, ne nova, ale v svitli ostannich podij znovu nabula aktuällnosti. U mynulomu stolitti isnuvav potuzsnyj mizsnarodnyj intelektuällnyj ruch, zvanyj «prometeizmom» (deaki doslidnyky joho poczatky vbaczautt sce v antyrosijsskij dìallnosti Pylypa Orlyka). Ruch stavyv sobi za metu rozpad Rosii, oskillky vvazsav ce umovou bezpeky v regioni i mozslyvistiu stvorennia nezalezsnych derzsav ponevolenymy dosi nacìamy. U 1934 v Paryzsi emigracijni ukrainsski kola navitt stvoryly «Komitet druzsby narodiv Kavkazu, Tatarstanu i Ukrainy» z identycznou metou.

U naszi dni take kolo zacikavlenych u rozpadi RF zamykaettsia – do nioho doluczaettsia Ukraina, krainy Prybaltyky, Kavkaz i Kytaj, vess cej proces pidtrymuvatyme EU i SŠA. Vychodu z patovoi sytuäcii nemae, Rosìa mohla vidtiahnuty svij rozpad u czasi na jakychoss 20-30 rokiv, ale aneksìa Krymu i faszyzacìa polityky pryskoriuutt udar molotka po truni anachronicznoi federacii.

Sce dvadciatt rokiv tomu Serbìa rozpoczynala vijnu, scob otrymaty billsze terytorij i vplyvu, ale podavylasia – i dlia nei vse zakinczylosia vtratou Kosova. Na vidminu vid Serbii, Rosìa billsz neodnoridna, tozs vtraty budutt u desiatky raziv vidczutniszymy. My cej proces sce pobaczymo na vlasni oczi – cilkom imovirno, sco vzse za 10-15 rokiv.

Porivniannia abetok po abzacach »

Meta – rozpad Rosijsskoi imperii

Ukrajinsskomu Evromajdanu spravdi sudylosia staty dolenosnym dlia ciloho schidnoevropejsskoho regionu, a vidtak – dlia vsijeji Evropy.

Ukrainsskomu Evromajdanu spravdi sudylosia staty dolenosnym dlia ciloho schidnoevropejsskoho regionu, a vidtak – dlia vsìei Evropy.

Revoliucija hidnosti pokazala, sco v naszij czastyni svitu pislia vsich transformacij, infliacij i manipuliacij liudy, odnak, hotovi vidstojuvaty najholovnisze svoje pravo – buty liudynoju. Liudynoju, jaka sama vyznaczaje svoje zsyttia j reallnistt navkolo sebe. I jaka zsyve u svojij krajini. Cej virus svobody musytt peredatysia dali, pomandruvaty na Schid.

Revoliucìa hidnosti pokazala, sco v naszij czastyni svitu pislia vsich transformacij, infliacij i manipuliacij liudy, odnak, hotovi vidstouvaty najholovnisze svoe pravo – buty liudynou. Liudynou, jaka sama vyznaczae svoe zsyttia j reällnistt navkolo sebe. I jaka zsyve u svoij kraini. Cej virus svobody musytt peredatysia dali, pomandruvaty na Schid.

Paradoksallna anachronicznistt Rosijsskoji federaciji u XXI stolitti poliahaje v tomu, sco vsi evropejsski imperiji davno rozpalysia, na kontynenti postaly desiatky novych derzsav, dejaki z nych – vpersze za tysiaczolittia.

Paradoksallna anachronicznistt Rosijsskoi federacii u XXI stolitti poliahae v tomu, sco vsi evropejsski imperii davno rozpalysia, na kontynenti postaly desiatky novych derzsav, deaki z nych – vpersze za tysiaczolittia.

U pevnomu sensi Rosijsska imperija tezs rozpalasia, adzse, bezumovno, SRSR buv mutantom, skoncentrovanym navkolo Rosiji. Pislia 1991 roku zmenszena j oslablena Rosijsska imperija mutuvala dali – i zalyszylysia federacijeju, chocza naspravdi neju ne je.

U pevnomu sensi Rosijsska imperìa tezs rozpalasia, adzse, bezumovno, SRSR buv mutantom, skoncentrovanym navkolo Rosii. Pislia 1991 roku zmenszena j oslablena Rosijsska imperìa mutuvala dali – i zalyszylysia federacìeu, chocza naspravdi neu ne je.

Federaciju jak fenomen derzsavnoho ustroju charakteryzuje spillne bazsannia killkoch subjektiv zsyty v odnij derzsavi. Rosijsska zs federacija je typovym neo-impersskym projektom, ponevoliuvaczem narodiv i nacij, nacìonallne probudzsennia jakych bulo pryhluszene czy zapiznene v czasi.

Federacìu jak fenomen derzsavnoho ustrou charakteryzue spillne bazsannia killkoch subjektiv zsyty v odnij derzsavi. Rosijsska zs federacìa je typovym neo-impersskym projektom, ponevoliuvaczem narodiv i nacij, naciönallne probudzsennia jakych bulo pryhluszene czy zapiznene v czasi.

U XXI stolitti, czasi, koly billszistt derzsav Evropy objednalysia v Evropejsskyj Sojuz, a reszta fanatyczno chocze do cioho klubu doluczytysia, dosytt dyvno hovoryty pro stvorennia novych derzsav i provedennia novych kordoniv – adzse v mejnstrimi siohodni vidmova vid kordoniv, svoboda peresuvannia. Ale ne dlia RF, vidstalistt jakoji tillky siohodni aktyvizuvala procesy, jaki inszi narody projszly sce sto rokiv tomu.

U XXI stolitti, czasi, koly billszistt derzsav Evropy objednalysia v Evropejsskyj Souz, a reszta fanatyczno chocze do cioho klubu doluczytysia, dosytt dyvno hovoryty pro stvorennia novych derzsav i provedennia novych kordoniv – adzse v mejnstrimi siohodni vidmova vid kordoniv, svoboda peresuvannia. Ale ne dlia RF, vidstalistt jakoi tillky siohodni aktyvizuvala procesy, jaki inszi narody projszly sce sto rokiv tomu.

Ne tillky ponevoleni narody Rosiji j Kytaj zacikavleni v rozpadi cioho monstra. Centrallnij Evropi, Schidnij Evropi, Prybaltyci i navitt Balkanam vyhidnyj cej rozpad, adzse vin oznaczatyme bezpeku ciloho regionu, vidsutnistt agresora, jakyj do toho zs najsyllniszyj i dobre ozbrojenyj.

Ne tillky ponevoleni narody Rosii j Kytaj zacikavleni v rozpadi cioho monstra. Centrallnij Evropi, Schidnij Evropi, Prybaltyci i navitt Balkanam vyhidnyj cej rozpad, adzse vin oznaczatyme bezpeku ciloho regionu, vidsutnistt agresora, jakyj do toho zs najsyllniszyj i dobre ozbroenyj.

Chto b sco ne kazav, a NATO ne vriatuje Ukrajinu czy Lytvu, Moldovu czy Czechiju – spravzsnij spokij mozse zabezpeczyty tillky rizke poslablennia Rosiji, mozslyve za umov jiji rozpadu. Ja, zvisno, prychyllnyk vstupu Ukrajiny do NATO, ale vvazsaju cej krok tillky odnijeju z faz stabilizaciji v naszomu regioni.

Chto b sco ne kazav, a NATO ne vriatue Ukrainu czy Lytvu, Moldovu czy Czechìu – spravzsnij spokij mozse zabezpeczyty tillky rizke poslablennia Rosii, mozslyve za umov jii rozpadu. Ja, zvisno, prychyllnyk vstupu Ukrainy do NATO, ale vvazsau cej krok tillky odnìeu z faz stabilizacii v naszomu regioni.

Tak czy siak, a NATO j Rosija konkuruvatymutt, napruzsennia zrostatyme, i kolyss vono mozse zakinczytysia vijnoju. Navitt, jaksco Ukrajina bude czlenom NATO i sztab-kvartyra organizaciji znachodytymettsia v Kyjevi, vse odno nam vypade najhirsza dolia – vijna mizs cymy potuhamy vidbuvatymettsia na naszij terytoriji, naszym kosztom.

Tak czy siak, a NATO j Rosìa konkuruvatymutt, napruzsennia zrostatyme, i kolyss vono mozse zakinczytysia vijnou. Navitt, jaksco Ukraina bude czlenom NATO i sztab-kvartyra organizacii znachodytymettsia v Kyevi, vse odno nam vypade najhirsza dolia – vijna mizs cymy potuhamy vidbuvatymettsia na naszij terytorii, naszym kosztom.

A strategicznyj interes Ukrajiny poliahaje v inszomu – v poslablenni Rosiji, jiji rozpadi, jakyj, jaksco j suprovodzsuvatymettsia zbrojnymy konfliktamy, to na terytoriji Rosijsskoji federaciji.

A strategicznyj interes Ukrainy poliahae v inszomu – v poslablenni Rosii, jii rozpadi, jakyj, jaksco j suprovodzsuvatymettsia zbrojnymy konfliktamy, to na terytorii Rosijsskoi federacii.

Cia ideja, zvisno, ne nova, ale v svitli ostannich podij znovu nabula aktuallnosti. U mynulomu stolitti isnuvav potuzsnyj mizsnarodnyj intelektuallnyj ruch, zvanyj «prometejizmom» (dejaki doslidnyky joho poczatky vbaczajutt sce v antyrosijsskij dijallnosti Pylypa Orlyka). Ruch stavyv sobi za metu rozpad Rosiji, oskillky vvazsav ce umovoju bezpeky v regioni i mozslyvistiu stvorennia nezalezsnych derzsav ponevolenymy dosi nacijamy. U 1934 v Paryzsi emigracijni ukrajinsski kola navitt stvoryly «Komitet druzsby narodiv Kavkazu, Tatarstanu i Ukrajiny» z identycznoju metoju.

Cia idea, zvisno, ne nova, ale v svitli ostannich podij znovu nabula aktuällnosti. U mynulomu stolitti isnuvav potuzsnyj mizsnarodnyj intelektuällnyj ruch, zvanyj «prometeizmom» (deaki doslidnyky joho poczatky vbaczautt sce v antyrosijsskij dìallnosti Pylypa Orlyka). Ruch stavyv sobi za metu rozpad Rosii, oskillky vvazsav ce umovou bezpeky v regioni i mozslyvistiu stvorennia nezalezsnych derzsav ponevolenymy dosi nacìamy. U 1934 v Paryzsi emigracijni ukrainsski kola navitt stvoryly «Komitet druzsby narodiv Kavkazu, Tatarstanu i Ukrainy» z identycznou metou.

U naszi dni take kolo zacikavlenych u rozpadi RF zamykajettsia – do nioho doluczajettsia Ukrajina, krajiny Prybaltyky, Kavkaz i Kytaj, vess cej proces pidtrymuvatyme EU i SŠA. Vychodu z patovoji sytuaciji nemaje, Rosija mohla vidtiahnuty svij rozpad u czasi na jakychoss 20-30 rokiv, ale aneksija Krymu i faszyzacija polityky pryskoriujutt udar molotka po truni anachronicznoji federaciji.

U naszi dni take kolo zacikavlenych u rozpadi RF zamykaettsia – do nioho doluczaettsia Ukraina, krainy Prybaltyky, Kavkaz i Kytaj, vess cej proces pidtrymuvatyme EU i SŠA. Vychodu z patovoi sytuäcii nemae, Rosìa mohla vidtiahnuty svij rozpad u czasi na jakychoss 20-30 rokiv, ale aneksìa Krymu i faszyzacìa polityky pryskoriuutt udar molotka po truni anachronicznoi federacii.

Sce dvadciatt rokiv tomu Serbija rozpoczynala vijnu, scob otrymaty billsze terytorij i vplyvu, ale podavylasia – i dlia neji vse zakinczylosia vtratoju Kosova. Na vidminu vid Serbiji, Rosija billsz neodnoridna, tozs vtraty budutt u desiatky raziv vidczutniszymy. My cej proces sce pobaczymo na vlasni oczi – cilkom imovirno, sco vzse za 10-15 rokiv.

Sce dvadciatt rokiv tomu Serbìa rozpoczynala vijnu, scob otrymaty billsze terytorij i vplyvu, ale podavylasia – i dlia nei vse zakinczylosia vtratou Kosova. Na vidminu vid Serbii, Rosìa billsz neodnoridna, tozs vtraty budutt u desiatky raziv vidczutniszymy. My cej proces sce pobaczymo na vlasni oczi – cilkom imovirno, sco vzse za 10-15 rokiv.

OBHOVORENNIA