Naszi battky zsyly krasce…

Siohodni nema billsz zvycznoho sztampu sered zachidnoji molodi, nizs dumaty, sco jichnie majbutnie bude mensz rajduzsnym, nizs v jichnich battkiv.

Ja ce czuju i vid svojich czotyrioch doniok: movliav, dlia nas, battkiv, vse bulo lehko, a vony nikoly ne dobjuttsia takoho ekonomicznoho i socìallnoho uspichu, jakyj vypav nam. Do cioho pesymizmu, dlia jakoho, na moju dumku, absoliutno brakuje pidstav, pidochoczujutt mediji ta polityczni aktory. Kampanija Trumpa z cioho pohliadu je pokazovoju, tomu sco proponuje vidnovyty «kolyszni» SŠA. «Kolyss» use bulo krasce?

U sorokovi i pjatdesiati roky v domi mojich battkiv — v paryzzkomu peredmisti — ne bulo ani centrallnoho opalennia, ni telebaczennia, ni telefonu, ni avtomobilia. Jaksco my chvorily, to likuvannia bulo nezaverszenym i ne nadto tocznym, i majzse usich nynisznich likiv ne isnuvalo. Spodivana tryvalistt zsyttia stanovyla pryblyzno 65 rokiv — suproty nynisznich 90 rokiv.

Ce pravda, sco protiahom zsyttia moho pokolinnia bulo zrobleno nespodivanyj postup, i za trydciatt rokiv my perejszly vid serednioviczczia do postmodernoji epochy. My buly optymistamy i maly na te vsi pidstavy.

Ti, komu zaraz 20 rokiv, zdebillszoho pesymisty, burczatt za kompaniju i perevazsno vyjavliajutt nechitt do polityky, tomu sco vvazsajutt, sco vona ne maje zsodnoho vplyvu na jichnie majbutnie. Ti, chto j dosi cikavyttsia neju, czasto pryluczajuttsia do retrogradnych ideologij, jak-ot pleminnyj nacìonalizm czy pofarbovanyj na zeleno marksyzm.

Tozs sered zachidnoji molodi perevazsaje tendencija chovatysia v pryvatnomu zsytti, a cij tendenciji duzse spryjajutt socìallni merezsi, jak-ot Facebook, v jakomu zbuvaje svij villnyj czas billszistt molodi.

Najdyvovyzsniszym u ciomu novomu dusi epochy, Zeitgeist, je kontrast mizs reallnym, bezperervnym progresom, i zapereczenniam cioho progresu. Nemaje sumnivu, sco tryvalistt zsyttia — za najavnosti dobroho zdorovja — i dali zbillszuvatymettsia i sco najmolodsze pokolinnia matyme billsze opcij v svojemu sposobi zsyttia, svojij roboti i dozvilli.

Joho kolektyvna psychologiczna perturbacija zumovlena, mabutt, tym faktom, sco progres vzse ne je linijnym: dyvliaczyss v mynule, vzse nemozslyvo sklasty sobi ujavlennia pro majbutnie.

Napryklad, pjatdesiat rokiv tomu avtomobili lehko lamalysia, stvoriuvaly bahato hurkotu i brudu; teper vony je bezpecznymy, micnymy i czystymy. Progres transportnych zasobiv buv linijnym. Ale jak my peremiscuvatymemosia czerez dvadciatt rokiv? Vid linijnoho progresu my perejszly do novoji epochy rozryviv. Maszyny vzse ne potrebuvatymutt vodijiv, ce toczno, ale sco pryjde jim na zminu? Peredbaczyty ce nemozslyvo.

Jmovirno, my vzse ne zjavliatymemosia na ohliad do likaria, tomu sco budemo ekipirovani sensoramy v reallnomu czasi, jaki kontroliuvatymuttsia telemedycynoju.

Najmana pracia? Jiji majzse ne bude v toczno okreslenyj czas j u vyznaczenomu misći, jij na zminu pryjdutt mikroroboty vidpovidno do popytu. «Uberyzacija» ekonomiky je lysze perszym krokom. Billszistt vydiv dijallnosti budutt robotyzovani, za vyniatkom dopomohy liudiam, fundamentallnych doslidzsenn i chudozsnioji tvorczosti.

Osvita nadavatymettsia dystancijno, na zminu operam pryjdutt hologramy tosco. Do cioho dodasttsia use te, czoho my j ne ujavliajemo. Ci revoliuciji je duzse jmovirnymy, tomu sco v laboratoriji znachodiatt te, sco szukajutt; zminyttsia sposib zsyttia suspillstva i nyniszni formy solidarnosti.

Utim liudsska dusza ne stvorena dlia toho, scob zsyty v izoliaciji czy spilkuvatysia lysze z maszynamy i ne objednuvatysia dovkola kolektyvnych prystrastej, chaj by jakymy vony buly — religijnymy, ideologicznymy, sportyvnymy czy rozvazsallnymy. Czy ne potribno bulo b v publicznij dyskusiji rozmirkovuvaty pro ce majbutnie zamistt toho, scob unykaty hovoryty pro nioho czy bubonity vidzsyli hasla scodo archajicznych vyklykiv?

Inszyj pryklad: v polityci boriuttsia za pravo na robotu, jake bulo vyhadane dlia najmanych robitnykiv na fabrykach, popry te sco robitnyky, najmani pracivnyky i fabryky znyknutt. Ce ne oznaczaje, sco v kolektyvnych formach solidarnosti j zachystu prav vidpade potreba, ale vony vzse ne zmozsutt organizovuvatysia dovkola suspillstva mynuloho. Treba mirkuvaty pro zavtrasznie suspillstvo.

Povertajuczyss do naszoho poczatkovoho formuliuvannia, — czy naszi dity zsytymutt krasce, nizs my, — nam treba zadumatysia nad pytanniam, sco oznaczaje «krasce». Z materìallnoho pohliadu vidpovidd bude stverdnoju. A iz suspillnoho czy duchovnoho pohliadu? My cioho ne znajemo, ale jakby meni bulo 20 rokiv, ja b czuvsia motyvovanym tym faktom, sco mozsu kynutysia v nevidome, a takozs futurystycznymy refleksijamy, jaki ce malo b vyklykaty.

Za czas zsyttia moho pokolinnia bulo zrobleno nejmovirnyj postup, a za zsyttia mojich ditej vin bude sce billszyj. Jak vony nym skorystajuttsia — ce jichnia sprava; nastav czas mirkuvaty pro ce zamistt toho, scob vpadaty u zneviru czy «oburiuvatysia».

Text inscymy abetkamy »

Naszi battky gzyly krascze…

Siohodni ne isnuje billsz zvycznoho sztampu sered zachidnoji molodi — vid evropejsskoji do amerykansskoji, — nigz dumaty, sczo jichnie majbutnie bude mensz rajdugznym, nigz v jichnich battkiv.

Ja ce czuju i vid svojich czotyrioch doniok: movliav, dlia nas, battkiv, vse bulo lehko, a vony nikoly ne dobjuttsia takoho ekonomicznoho i socìallnoho uspichu, jakyj vypav nam. Do cioho pesymizmu, dlia jakoho, na moju dumku, absoliutno brakuje pidstav, pidochoczujutt mediji ta polityczni aktory. Kampanija Trampa z cioho pohliadu je pokazovoju, tomu sczo proponuje vidnovyty «kolyszni» ŚSZA. «Kolyss» use bulo krascze?

U sorokovi i pjatdesiati roky v domi mojich battkiv — v paryzzkomu peredmisti — ne bulo ani centrallnoho opalennia, ni telebaczennia, ni telefonu, ni avtomobilia. Jaksczo my chvorily, to likuvannia bulo nezaverszenym i ne nadto tocznym, i majgze usich nynisznich likiv ne isnuvalo. Spodivana tryvalistt gzyttia stanovyla pryblyzno 65 rokiv — suproty nynisznich 90 rokiv. Ce pravda, sczo protiahom gzyttia moho pokolinnia bulo zrobleno nespodivanyj postup, i za trydciatt rokiv my perejszly vid serednioviczczia do postmodernoji epochy. My buly optymistamy i maly na te vsi pidstavy. Ti, komu zaraz 20 rokiv, zdebillszoho pesymisty, burczatt za kompaniju i perevagzno vyjavliajutt nechitt do polityky, tomu sczo vvagzajutt, sczo vona ne maje gzodnoho vplyvu na jichnie majbutnie. Ti, chto j dosi cikavyttsia neju, czasto pryluczajuttsia do retrohradnych ideologij, jak-ot pleminnyj nacìonalizm czy pofarbovanyj na zeleno marksyzm. Togz sered zachidnoji molodi perevagzaje tendencija chovatysia v pryvatnomu gzytti, a cij tendenciji dugze spryjajutt socìallni meregzi, jak-ot Facebook, v jakomu zbuvaje svij villnyj czas billszistt molodi.

Najdyvovygzniszym u ciomu novomu dusi epochy, Zeitgeist, je kontrast migz reallnym, bezperervnym progresom, i zapereczenniam cioho progresu. Nemaje sumnivu, sczo tryvalistt gzyttia — za najavnosti dobroho zdorovja — i dali zbillszuvatymettsia i sczo najmolodsze pokolinnia matyme billsze opcij v svojemu sposobi gzyttia, svojij roboti i dozvilli. Joho kolektyvna psychologiczna perturbacija zumovlena, mabutt, tym faktom, sczo progres vgze ne je linijnym: dyvliaczyss v mynule, vgze nemogzlyvo sklasty sobi ujavlennia pro majbutnie.

Napryklad, pjatdesiat rokiv tomu avtomobili lehko lamalysia, stvoriuvaly bahato hurkotu i brudu; teper vony je bezpecznymy, micnymy i czystymy. Progres transportnych zasobiv buv linijnym. Ale jak my peremisczuvatymemosia czerez dvadciatt rokiv? Vid linijnoho progresu my perejszly do novoji epochy rozryviv. Maszyny vgze ne potrebuvatymutt vodijiv, ce toczno, ale sczo pryjde jim na zminu? Peredbaczyty ce nemogzlyvo. Jmovirno, my vgze ne zjavliatymemosia na ohliad do likaria, tomu sczo budemo ekipirovani sensoramy v reallnomu czasi, jaki kontroliuvatymuttsia telemedycynoju. Najmana pracia? Jiji majgze ne bude v toczno okreslenyj czas j u vyznaczenomu misci, jij na zminu pryjdutt mikroroboty vidpovidno do popytu. «Uberyzacija» ekonomiky je lysze perszym krokom. Billszistt vydiv dijallnosti budutt robotyzovani, za vyniatkom dopomohy liudiam, fundamentallnych doslidgzenn i chudogznioji tvorczosti. Osvita nadavatymettsia dystancijno, na zminu operam pryjdutt hologramy tosczo. Do cioho dodasttsia use te, czoho my j ne ujavliajemo. Ci revoliuciji je dugze jmovirnymy, tomu sczo v laboratoriji znachodiatt te, sczo szukajutt; zminyttsia sposib gzyttia suspillstva i nyniszni formy solidarnosti. Utim liudsska dusza ne stvorena dlia toho, sczob gzyty v izoliaciji czy spilkuvatysia lysze z maszynamy i ne objednuvatysia dovkola kolektyvnych prystrastej, chaj by jakymy vony buly — religijnymy, ideologicznymy, sportyvnymy czy rozvagzallnymy. Czy ne potribno bulo b v publicznij dyskusiji rozmirkovuvaty pro ce majbutnie zamistt toho, sczob unykaty hovoryty pro nioho czy bubonity vidgzyli hasla sczodo archajicznych vyklykiv?

Inszyj pryklad: v polityci boriuttsia za pravo na robotu, jake bulo vyhadane dlia najmanych robitnykiv na fabrykach, popry te sczo robitnyky, najmani pracivnyky i fabryky znyknutt. Ce ne oznaczaje, sczo v kolektyvnych formach solidarnosti j zachystu prav vidpade potreba, ale vony vgze ne zmogzutt organizovuvatysia dovkola suspillstva mynuloho. Treba mirkuvaty pro zavtrasznie suspillstvo.

Povertajuczyss do naszoho poczatkovoho formuliuvannia, — czy naszi dity gzytymutt krascze, nigz my, — nam treba zadumatysia nad pytanniam, sczo oznaczaje «krascze». Z materìallnoho pohliadu vidpovidd bude stverdnoju. A iz suspillnoho czy duchovnoho pohliadu? My cioho ne znajemo, ale jakby meni bulo 20 rokiv, ja b czuvsia motyvovanym tym faktom, sczo mogzu kynutysia v nevidome, a takogz futurystycznymy refleksijamy, jaki ce malo b vyklykaty. Za czas gzyttia moho pokolinnia bulo zrobleno nejmovirnyj postup, a za gzyttia mojich ditej vin bude scze billszyj. Jak vony nym skorystajuttsia — ce jichnia sprava; nastav czas mirkuvaty pro ce zamistt toho, sczob vpadaty u zneviru czy «oburiuvatysia».

*****

Nasci battky zsyly krascse…

Siohodni ne isnuie billsc zvycsnoho sctampu sered zachidnoï molodi — vid evropeisskoï do amerycansskoï, — nizs dumaty, scso ïchnie maibutnie bude mensc raiduzsnym, nizs v ïchnich battkiv.

Ja çe csuiu i vid svoïch csotyrioch donioc: movliav, dlia nas, battkiv, vse bulo lehco, a vony nicoly ne dobîuttsia tacoho economicsnoho i soçìallnoho uspichu, jakyj vypav nam. Do çioho pesymizmu, dlia jacoho, na moiu dumcu, absoliutno bracuie pidstav, pidochocsuiutt mediï ta politycsni actory. Campanìia Trampa z çioho pohliadu je pocazovoiu, tomu scso proponuie vidnovyty «colyscni» SSCA. «Colyss» use bulo crascse?

U sorocovi i pîatdesiati roky v domi moïch battkiv — v paryzzcomu peredmisti — ne bulo ani çentrallnoho opalennia, ni telebacennia, ni telefonu, ni avtomobilia. Jacscso my chvorily, to licuvannia bulo nezaverscenym i ne nadto tocsnym, i maizse usich nyniscnich likiv ne isnuvalo. Spodivana tryvalistt zsyttia stanovyla pryblyzno 65 rokiv — suproty nyniscnich 90 rokiv. Çe pravda, scso protiahom zsyttia moho pocolinnia bulo zrobleno nespodivanyi postup, i za trydçiatt rokiv my pereiscly vid serednioviccia do postmodernoï epochy. My buly optymistamy i maly na te vsi pidstavy. Ti, comu zaraz 20 rokiv, zdebillscoho pesymisty, burcsatt za companìiu i perevazsno vyiavliaiutt nechitt do polityky, tomu scso vvazsaiutt, scso vona ne maie zsodnoho vplyvu na ïchnie maibutnie. Ti, chto j dosi çicavyttsia neiu, csasto prylucsaiuttsia do retrohradnych ideologìi, jac-ot pleminnyi naçìonalizm cy pofarbovanyi na zeleno marksyzm. Tozs sered zachidnoï molodi perevazsaie tendençìia chovatysia v pryvatnomu zsytti, a çìi tendençiï duzse spryiaiutt soçìallni merezsi, jac-ot Facebook, v jacomu zbuvaie svìi villnyi csas billscistt molodi.

Naidyvovyzsniscym u çiomu novomu dusi epochy, Zeitgeist, je contrast mizs reallnym, bezperervnym progresom, i zaperecenniam çioho progresu. Nemaie sumnivu, scso tryvalistt zsyttia — za naiavnosti dobroho zdorovîa — i dali zbillscuvatymettsia i scso naimolodsce pocolinnia matyme billsce opçìi v svoiemu sposobi zsyttia, svoïi roboti i dozvilli. Joho colectyvna psychologicsna perturbaçìia zumovlena, mabutt, tym factom, scso progres vzse ne je linìinym: dyvliacyss v mynule, vzse nemozslyvo sklasty sobi uiavlennia pro maibutnie.

Napryclad, pîatdesiat rokiv tomu avtomobili lehco lamalysia, stvoriuvaly bahato hurcotu i brudu; teper vony je bezpecsnymy, miçnymy i cystymy. Progres transportnych zasobiv buv linìinym. Ale jac my peremiscsuvatymemosia cerez dvadçiatt rokiv? Vid linìinoho progresu my pereiscly do novoï epochy rozryviv. Mascyny vzse ne potrebuvatymutt vodiïv, çe tocsno, ale scso pryide ïm na zminu? Peredbacyty çe nemozslyvo. Jmovirno, my vzse ne zîavliatymemosia na ohliad do licaria, tomu scso budemo ekipirovani sensoramy v reallnomu csasi, jaki controliuvatymuttsia telemedyçynoiu. Naimana praçia? Ïï maizse ne bude v tocsno ocreslenyi csas j u vyznacenomu misçi, ïj na zminu pryidutt microroboty vidpovidno do popytu. «Uberyzaçìia» economiky je lysce perscym crocom. Billscistt vydiv dìiallnosti budutt robotyzovani, za vyniatcom dopomohy liudiam, fundamentallnych doslidzsenn i chudozsnioï tvorcsosti. Osvita nadavatymettsia dystançìino, na zminu operam pryidutt hologramy toscso. Do çioho dodasttsia use te, csoho my j ne uiavliaiemo. Çi revoliuçiï je duzse jmovirnymy, tomu scso v laboratoriï znachodiatt te, scso scucaiutt; zminyttsia sposib zsyttia suspillstva i nyniscni formy solidarnosti. Utim liudsska dusca ne stvorena dlia toho, scsob zsyty v izoliaçiï cy spilcuvatysia lysce z mascynamy i ne obîednuvatysia dovcola colectyvnych prystrastei, chai by jakymy vony buly — religìinymy, ideologicsnymy, sportyvnymy cy rozvazsallnymy. Cy ne potribno bulo b v publicsnìi dyskusiï rozmircovuvaty pro çe maibutnie zamistt toho, scsob unycaty hovoryty pro nioho cy bubonity vidzsyli hasla scsodo archaïcsnych vyclykiv?

Inscyi pryclad: v polityçi boriuttsia za pravo na robotu, jake bulo vyhadane dlia naimanych robitnykiv na fabrycach, popry te scso robitnyky, naimani praçivnyky i fabryky znycnutt. Çe ne oznacsaie, scso v colectyvnych formach solidarnosti j zachystu prav vidpade potreba, ale vony vzse ne zmozsutt organizovuvatysia dovcola suspillstva mynuloho. Treba mircuvaty pro zavtrascnie suspillstvo.

Povertaiucyss do nascoho pocsatcovoho formuliuvannia, — cy nasci dity zsytymutt crascse, nizs my, — nam treba zadumatysia nad pytanniam, scso oznacsaie «crascse». Z materìallnoho pohliadu vidpovidd bude stverdnoiu. A iz suspillnoho cy duchovnoho pohliadu? My çioho ne znaiemo, ale jacby meni bulo 20 rokiv, ja b csuvsia motyvovanym tym factom, scso mozsu kynutysia v nevidome, a tacozs futurystycsnymy refleksìiamy, jaki çe malo b vyclycaty. Za csas zsyttia moho pocolinnia bulo zrobleno neimovirnyi postup, a za zsyttia moïch ditei vin bude scse billscyi. Jac vony nym skorystaiuttsia — çe ïchnia sprava; nastav csas mircuvaty pro çe zamistt toho, scsob vpadaty u zneviru cy «oburiuvatysia».

*****

Nashi battky zhyly krasce…

Siohodni ne isnuje billsh zvycsnoho shtampu sered zachidnoji molodi — vid evropejsskoji do amerykansskoji, — nizh dumaty, sco jichnie majbutnie bude mensh rajduzhnym, nizh v jichnich battkiv.

Ja ce csuju i vid svojich csotyrioch doniok: movliav, dlia nas, battkiv, vse bulo lehko, a vony nikoly ne dobjuttsia takoho ekonomicsnoho i socìallnoho uspichu, jakyj vypav nam. Do cioho pesymizmu, dlia jakoho, na moju dumku, absoliutno brakuje pidstav, pidochocsujutt mediji ta politycsni aktory. Kampanija Trampa z cioho pohliadu je pokazovoju, tomu sco proponuje vidnovyty «kolyshni» ŚSHA. «Kolyss» use bulo krasce?

U sorokovi i pjatdesiati roky v domi mojich battkiv — v paryzzkomu peredmisti — ne bulo ani centrallnoho opalennia, ni telebacsennia, ni telefonu, ni avtomobilia. Jaksco my chvorily, to likuvannia bulo nezavershenym i ne nadto tocsnym, i majzhe usich nynishnich likiv ne isnuvalo. Spodivana tryvalistt zhyttia stanovyla pryblyzno 65 rokiv — suproty nynishnich 90 rokiv. Ce pravda, sco protiahom zhyttia moho pokolinnia bulo zrobleno nespodivanyj postup, i za trydciatt rokiv my perejshly vid seredniovicscsia do postmodernoji epochy. My buly optymistamy i maly na te vsi pidstavy. Ti, komu zaraz 20 rokiv, zdebillshoho pesymisty, burcsatt za kompaniju i perevazhno vyjavliajutt nechitt do polityky, tomu sco vvazhajutt, sco vona ne maje zhodnoho vplyvu na jichnie majbutnie. Ti, chto j dosi cikavyttsia neju, csasto prylucsajuttsia do retrohradnych ideologij, jak-ot pleminnyj nacìonalizm csy pofarbovanyj na zeleno marksyzm. Tozh sered zachidnoji molodi perevazhaje tendencija chovatysia v pryvatnomu zhytti, a cij tendenciji duzhe spryjajutt socìallni merezhi, jak-ot Facebook, v jakomu zbuvaje svij villnyj csas billshistt molodi.

Najdyvovyzhnishym u ciomu novomu dusi epochy, Zeitgeist, je kontrast mizh reallnym, bezperervnym progresom, i zaperecsenniam cioho progresu. Nemaje sumnivu, sco tryvalistt zhyttia — za najavnosti dobroho zdorovja — i dali zbillshuvatymettsia i sco najmolodshe pokolinnia matyme billshe opcij v svojemu sposobi zhyttia, svojij roboti i dozvilli. Joho kolektyvna psychologicsna perturbacija zumovlena, mabutt, tym faktom, sco progres vzhe ne je linijnym: dyvliacsyss v mynule, vzhe nemozhlyvo sklasty sobi ujavlennia pro majbutnie.

Napryklad, pjatdesiat rokiv tomu avtomobili lehko lamalysia, stvoriuvaly bahato hurkotu i brudu; teper vony je bezpecsnymy, micnymy i csystymy. Progres transportnych zasobiv buv linijnym. Ale jak my peremiscuvatymemosia cserez dvadciatt rokiv? Vid linijnoho progresu my perejshly do novoji epochy rozryviv. Mashyny vzhe ne potrebuvatymutt vodijiv, ce tocsno, ale sco pryjde jim na zminu? Peredbacsyty ce nemozhlyvo. Jmovirno, my vzhe ne zjavliatymemosia na ohliad do likaria, tomu sco budemo ekipirovani sensoramy v reallnomu csasi, jaki kontroliuvatymuttsia telemedycynoju. Najmana pracia? Jiji majzhe ne bude v tocsno okreslenyj csas j u vyznacsenomu misći, jij na zminu pryjdutt mikroroboty vidpovidno do popytu. «Uberyzacija» ekonomiky je lyshe pershym krokom. Billshistt vydiv dijallnosti budutt robotyzovani, za vyniatkom dopomohy liudiam, fundamentallnych doslidzhenn i chudozhnioji tvorcsosti. Osvita nadavatymettsia dystancijno, na zminu operam pryjdutt hologramy tosco. Do cioho dodasttsia use te, csoho my j ne ujavliajemo. Ci revoliuciji je duzhe jmovirnymy, tomu sco v laboratoriji znachodiatt te, sco shukajutt; zminyttsia sposib zhyttia suspillstva i nynishni formy solidarnosti. Utim liudsska dusha ne stvorena dlia toho, scob zhyty v izoliaciji csy spilkuvatysia lyshe z mashynamy i ne objednuvatysia dovkola kolektyvnych prystrastej, chaj by jakymy vony buly — religijnymy, ideologicsnymy, sportyvnymy csy rozvazhallnymy. Csy ne potribno bulo b v publicsnij dyskusiji rozmirkovuvaty pro ce majbutnie zamistt toho, scob unykaty hovoryty pro nioho csy bubonity vidzhyli hasla scodo archajicsnych vyklykiv?

Inshyj pryklad: v polityci boriuttsia za pravo na robotu, jake bulo vyhadane dlia najmanych robitnykiv na fabrykach, popry te sco robitnyky, najmani pracivnyky i fabryky znyknutt. Ce ne oznacsaje, sco v kolektyvnych formach solidarnosti j zachystu prav vidpade potreba, ale vony vzhe ne zmozhutt organizovuvatysia dovkola suspillstva mynuloho. Treba mirkuvaty pro zavtrashnie suspillstvo.

Povertajucsyss do nashoho pocsatkovoho formuliuvannia, — csy nashi dity zhytymutt krasce, nizh my, — nam treba zadumatysia nad pytanniam, sco oznacsaje «krasce». Z materìallnoho pohliadu vidpovidd bude stverdnoju. A iz suspillnoho csy duchovnoho pohliadu? My cioho ne znajemo, ale jakby meni bulo 20 rokiv, ja b csuvsia motyvovanym tym faktom, sco mozhu kynutysia v nevidome, a takozh futurystycsnymy refleksijamy, jaki ce malo b vyklykaty. Za csas zhyttia moho pokolinnia bulo zrobleno nejmovirnyj postup, a za zhyttia mojich ditej vin bude sce billshyj. Jak vony nym skorystajuttsia — ce jichnia sprava; nastav csas mirkuvaty pro ce zamistt toho, scob vpadaty u zneviru csy «oburiuvatysia».

*****

Naszi battky zsyly krasce…

Siohodni ne isnuie billsz zvycznoho sztampu sered zachidnoï molodi — vid evropeisskoï do amerykansskoï, — nizs dumaty, sco ïchnie maibutnie bude mensz raiduzsnym, nizs v ïchnich battkiv.

Ia ce czuiu i vid svoïch czotyrioch doniok: movliav, dlia nas, battkiv, vse bulo lehko, a vony nikoly ne dobîuttsia takoho ekonomicznoho i socìallnoho uspichu, iakyi vypav nam. Do cioho pesymizmu, dlia iakoho, na moiu dumku, absoliutno brakuie pidstav, pidochoczuiutt mediï ta polityczni aktory. Kampanìia Trampa z cioho pohliadu ie pokazovoiu, tomu sco proponuie vidnovyty «kolyszni» SSZA. «Kolyss» use bulo krasce?

U sorokovi i pîatdesiati roky v domi moïch battkiv — v paryzzkomu peredmisti — ne bulo ani centrallnoho opalennia, ni telebaczennia, ni telefonu, ni avtomobilia. Iaksco my chvorily, to likuvannia bulo nezaverszenym i ne nadto tocznym, i maizse usich nynisznich likiv ne isnuvalo. Spodivana tryvalistt zsyttia stanovyla pryblyzno 65 rokiv — suproty nynisznich 90 rokiv. Ce pravda, sco protiahom zsyttia moho pokolinnia bulo zrobleno nespodivanyi postup, i za trydciatt rokiv my pereiszly vid serednioviczczia do postmodernoï epochy. My buly optymistamy i maly na te vsi pidstavy. Ti, komu zaraz 20 rokiv, zdebillszoho pesymisty, burczatt za kompanìiu i perevazsno vyiavliaiutt nechitt do polityky, tomu sco vvazsaiutt, sco vona ne maie zsodnoho vplyvu na ïchnie maibutnie. Ti, chto j dosi cikavyttsia neiu, czasto pryluczaiuttsia do retrohradnych ideologìi, iak-ot pleminnyi nacìonalizm czy pofarbovanyi na zeleno marksyzm. Tozs sered zachidnoï molodi perevazsaie tendencìia chovatysia v pryvatnomu zsytti, a cìi tendenciï duzse spryiaiutt socìallni merezsi, iak-ot Facebook, v iakomu zbuvaie svìi villnyi czas billszistt molodi.

Naidyvovyzsniszym u ciomu novomu dusi epochy, Zeitgeist, ie kontrast mizs reallnym, bezperervnym progresom, i zapereczenniam cioho progresu. Nemaie sumnivu, sco tryvalistt zsyttia — za naiavnosti dobroho zdorovîa — i dali zbillszuvatymettsia i sco naimolodsze pokolinnia matyme billsze opcìi v svoiemu sposobi zsyttia, svoïi roboti i dozvilli. Ioho kolektyvna psychologiczna perturbacìia zumovlena, mabutt, tym faktom, sco progres vzse ne ie linìinym: dyvliaczyss v mynule, vzse nemozslyvo sklasty sobi uiavlennia pro maibutnie.

Napryklad, pîatdesiat rokiv tomu avtomobili lehko lamalysia, stvoriuvaly bahato hurkotu i brudu; teper vony ie bezpecznymy, micnymy i czystymy. Progres transportnych zasobiv buv linìinym. Ale iak my peremiscuvatymemosia czerez dvadciatt rokiv? Vid linìinoho progresu my pereiszly do novoï epochy rozryviv. Maszyny vzse ne potrebuvatymutt vodiïv, ce toczno, ale sco pryide ïm na zminu? Peredbaczyty ce nemozslyvo. Jmovirno, my vzse ne zîavliatymemosia na ohliad do likaria, tomu sco budemo ekipirovani sensoramy v reallnomu czasi, iaki kontroliuvatymuttsia telemedycynoiu. Naimana pracia? Ïï maizse ne bude v toczno okreslenyi czas j u vyznaczenomu misći, ïi na zminu pryidutt mikroroboty vidpovidno do popytu. «Uberyzacìia» ekonomiky ie lysze perszym krokom. Billszistt vydiv dìiallnosti budutt robotyzovani, za vyniatkom dopomohy liudiam, fundamentallnych doslidzsenn i chudozsnioï tvorczosti. Osvita nadavatymettsia dystancìino, na zminu operam pryidutt hologramy tosco. Do cioho dodasttsia use te, czoho my j ne uiavliaiemo. Ci revoliuciï ie duzse jmovirnymy, tomu sco v laboratoriï znachodiatt te, sco szukaiutt; zminyttsia sposib zsyttia suspillstva i nyniszni formy solidarnosti. Utim liudsska dusza ne stvorena dlia toho, scob zsyty v izoliaciï czy spilkuvatysia lysze z maszynamy i ne obîednuvatysia dovkola kolektyvnych prystrastei, chai by iakymy vony buly — religìinymy, ideologicznymy, sportyvnymy czy rozvazsallnymy. Czy ne potribno bulo b v publicznìi dyskusiï rozmirkovuvaty pro ce maibutnie zamistt toho, scob unykaty hovoryty pro nioho czy bubonity vidzsyli hasla scodo archaïcznych vyklykiv?

Inszyi pryklad: v polityci boriuttsia za pravo na robotu, iake bulo vyhadane dlia naimanych robitnykiv na fabrykach, popry te sco robitnyky, naimani pracivnyky i fabryky znyknutt. Ce ne oznaczaie, sco v kolektyvnych formach solidarnosti j zachystu prav vidpade potreba, ale vony vzse ne zmozsutt organizovuvatysia dovkola suspillstva mynuloho. Treba mirkuvaty pro zavtrasznie suspillstvo.

Povertaiuczyss do naszoho poczatkovoho formuliuvannia, — czy naszi dity zsytymutt krasce, nizs my, — nam treba zadumatysia nad pytanniam, sco oznaczaie «krasce». Z materìallnoho pohliadu vidpovidd bude stverdnoiu. A iz suspillnoho czy duchovnoho pohliadu? My cioho ne znaiemo, ale iakby meni bulo 20 rokiv, ia b czuvsia motyvovanym tym faktom, sco mozsu kynutysia v nevidome, a takozs futurystycznymy refleksìiamy, iaki ce malo b vyklykaty. Za czas zsyttia moho pokolinnia bulo zrobleno neimovirnyi postup, a za zsyttia moïch ditei vin bude sce billszyi. Iak vony nym skorystaiuttsia — ce ïchnia sprava; nastav czas mirkuvaty pro ce zamistt toho, scob vpadaty u zneviru czy «oburiuvatysia».

OBHOVORENNIA