Nimećki včeni otrymaly stijku termojadernu reakciju

0000CV17dU5VAAA-VUS

10 hrudnia nimećki včeni zrobyly velyčeznyj krok na šliachu do otrymannia čystoji i praktyčno nevyčerpnoji energiji jadernoho syntezu, povidomliaje vydannia Science Alert

Nimećki včeni Instytutu plazmovoji fizyky Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Physics) domohlysia stijkoji termojadernoji reakciji z perevyščenniam vydilenoji energiji nad vytračenoji za dopomohoju prystroju, jakyj nazyvajeťsia stellarator. Včeni hovoryly pro velyčeznyj potencial stellaratoriv protiahom desiatyliť, ale vperše zmohly dosiahty kontroliu nad plazmoju.  

Jadernyj syntez vidbuvajeťsia pry zjednanni atomiv za nadvysokych temperatur i maje velyčeznyj potencial, ščo dozvoliaje vyrobliaty praktyčno neobmeženu kiľkisť energiji. Analogični procesy vidbuvajuťsia na Sonci ostanni 4,5 mlrd. rokiv, zabezpečujučy energijeju v tomu čysli Zemliu.  

Jakščo nimećki včeni zmožuť povtoryty rezuľtaty na inšych ustanovkach, liudstvo očikuje energetyčna revoliucija, a potreba u vykopnych džerelach energiji (vuhilli, hazi, nafti i t.d.) može povnistiu vidpasty. V oficijnomu Twitteri instytutu včeni vitajuť koleh z dosiahnutym rezuľtatom.

*****

10 hrudnia nímećkí včení zrobili veličeznij krok na šliachu do otrimannia čistojí í praktično nevičerpnojí energíjí jadernoho sintezu, povídomliaje vidannia Science Alert

Nímećkí včení Ínstitutu plazmovojí fíziki Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Phisícs) domohlisia stíjkojí termojadernojí reakcíjí z pereviščenniam vidílenojí energíjí nad vitračenojí za dopomohoju pristroju, jakij nazivajeťsia stellarator. Včení hovorili pro veličeznij potencial stellaratorív protiahom desiatilíť, ale vperše zmohli dosiahti kontroliu nad plazmoju.  

Jadernij sintez vídbuvajeťsia pri zjednanní atomív za nadvisokich temperatur í maje veličeznij potencíal, ščo dozvoliaje virobliati praktično neobmeženu kíľkísť energíjí. Analogíční procesi vídbuvajuťsia na Soncí ostanní 4,5 mlrd. rokív, zabezpečujuči energíjeju v tomu čislí Zemliu.  

Jakščo nímećkí včení zmožuť povtoriti rezuľtati na inšich ustanovkach, liudstvo očíkuje energetična revoliucíja, a potreba u vikopnich džerelach energíjí (vuhíllí, hazí, naftí í t.d.) može povnístiu vídpasti. V ofícíjnomu Twítterí ínstitutu včení vítajuť koleh z dosiahnutim rezuľtatom.

*****

10 hrudnia nímećkí včení zrobily veličeznij krok na šliachu do otrimannia čistojí í praktično nevičerpnojí energíjí jadernoho sintezu, povídomliaje vidannia Science Alert

Nímećkí včení Ínstitutu plazmovojí fíziky Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Phisycs) domohlisia stíjkojí termojadernojí reakcíjí z pereviščenniam vidílenojí energíjí nad vitračenojí za dopomohoju pristroju, jakij nazivajeťsia stellarator. Včení hovorily pro veličeznij potencial stellaratorív protiahom desiatilíť, ale vperše zmohly dosiahty kontroliu nad plazmoju.  

Jadernij sintez vídbuvajeťsia pry zjednanní atomív za nadvisokich temperatur í maje veličeznij potencíal, ščo dozvoliaje virobliaty praktično neobmeženu kíľkísť energíjí. Analogíční procesy vídbuvajuťsia na Soncí ostanní 4,5 mlrd. rokív, zabezpečujučy energíjeju v tomu čislí Zemliu.  

Jakščo nímećkí včení zmožuť povtority rezuľtaty na inšich ustanovkach, liudstvo očíkuje energetična revoliucíja, a potreba u vikopnich džerelach energíjí (vuhíllí, hazí, naftí í t.d.) može povnístiu vídpasty. V ofícíjnomu Twítterí ínstitutu včení vítajuť koleh z dosiahnutim rezuľtatom.

*****

10 hrudnia nímećkí vċení zrobily veliċeznij krok na liachu do otrimannia ċistojí í praktiċno neviċerpnojí energíjí jadernoho sintezu, povídomliaje vidannia Science Alert

Nímećkí vċení Ínstitutu plazmovojí fíziky Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Phisycs) domohlisia stíjkojí termojadernojí reakcíjí z pereviṡċenniam vidílenojí energíjí nad vitraċenojí za dopomohoju pristroju, jakij nazivajeṫsia stellarator. Vċení hovorily pro veliċeznij potencial stellaratorív protiahom desiatilíṫ, ale vperṡe zmohly dosiahty kontroliu nad plazmoju.  

Jadernij sintez vídbuvajeṫsia pry zjednanní atomív za nadvisokich temperatur í maje veliċeznij potencíal, ṡċo dozvoliaje virobliaty praktiċno neobmeżenu kílkísṫ energíjí. Analogíċní procesy vídbuvajuṫsia na Soncí ostanní 4,5 mlrd. rokív, zabezpeċujuċy energíjeju v tomu ċislí Zemliu.  

Jakṡċo nímećkí vċení zmożuṫ povtority rezultaty na inṡich ustanovkach, liudstvo oċíkuje energetiċna revoliucíja, a potreba u vikopnich dżerelach energíjí (vuhíllí, gazí, naftí í t.d.) może povnístiu vídpasty. V ofícíjnomu Twitterí ínstitutu vċení vítajuṫ koleg z dosiahnutim rezultatom.

*****

10 hrudnia nïmećkï vċenï zrobily veliċeznij krok na liachu do otrimannia ċistojï ï praktiċno neviċerpnojï energïjï jadernoho sintezu, povïdomliaje vidannia Science Alert

Nïmećkï vċenï Ïnstitutu plazmovojï fïziky Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Phisycs) domohlisia stïjkojï termojadernojï reakcïjï z pereviṡċenniam vidïlenojï energïjï nad vitraċenojï za dopomohoju pristroju, jakij nazivajeṫsia stellarator. Vċenï hovorily pro veliċeznij potencial stellaratorïv protiahom desiatilïṫ, ale vperṡe zmohly dosiahty kontroliu nad plazmoju.  

Jadernij sintez vïdbuvajeṫsia pry zjednannï atomïv za nadvisokich temperatur ï maje veliċeznij potencïal, ṡċo dozvoliaje virobliaty praktiċno neobmeżenu kïlkïsṫ energïjï. Analogïċnï procesy vïdbuvajuṫsia na Soncï ostannï 4,5 mlrd. rokïv, zabezpeċujuċy energïjeju v tomu ċislï Zemliu.  

Jakṡċo nïmećkï vċenï zmożuṫ povtority rezultaty na inṡich ustanovkach, liudstvo oċïkuje energetiċna revoliucïja, a potreba u vikopnich dżerelach energïjï (vuhïllï, gazï, naftï ï t.d.) może povnïstiu vïdpasty. V ofïcïjnomu Twitterï ïnstitutu vċenï vïtajuṫ koleg z dosiahnutim rezultatom.

*****

10 hrudnia nïmećkï vċenï zrobily veliċeznij krok na liachu do otrimannia ċistoï ï praktiċno neviċerpnoï energïï jadernoho sintezu, povïdomliaje vidannia Science Alert

Nïmećkï vċenï Ïnstitutu plazmovoï fïziky Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Phisycs) domohlisia stïjkoï termojadernoï reakcïï z pereviṡċenniam vidïlenoï energïï nad vitraċenoï za dopomohoju pristroju, jakij nazivajeṫsia stellarator. Vċenï hovorily pro veliċeznij potencïal stellaratorïv protiahom desiatilïṫ, ale vperṡe zmohly dosiahty kontroliu nad plazmoju.  

Jadernij sintez vïdbuvajeṫsia pry zjednannï atomïv za nadvisokich temperatur ï maje veliċeznij potencïal, ṡċo dozvoliaje virobliaty praktiċno neobmeżenu kïlkïsṫ energïï. Analogïċnï procesy vïdbuvajuṫsia na Soncï ostannï 4,5 mlrd. rokïv, zabezpeċujuċy energïeju v tomu ċislï Zemliu.  

Jakṡċo nïmećkï vċenï zmożuṫ povtority rezultaty na inṡich ustanovkach, liudstvo oċïkuje energetiċna revoliucïa, a potreba u vikopnich dżerelach energïï (vuhïllï, gazï, naftï ï t.d.) może povnïstiu vïdpasty. V ofïcïjnomu Twitterï institutu vċenï vïtajuṫ koleg z dosiahnutim rezultatom.

*****

10 hrudnia nimećki včeni zrobılı velıčeznıj krok na šliachu do otrımannia čıstoji i praktıčno nevıčerpnoji energiji jadernoho sıntezu, povidomliaje vıdannia Science Alert

Nimećki včeni Instıtutu plazmovoji fizıkı Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Phısics) domohlısia stijkoji termojadernoji reakciji z perevıščenniam vıdilenoji energiji nad vıtračenoji za dopomohoju prıstroju, jakıj nazıvajeťsia stellarator. Včeni hovorılı pro velıčeznıj potencial stellaratoriv protiahom desiatıliť, ale vperše zmohlı dosiahtı kontroliu nad plazmoju.  

Jadernıj sıntez vidbuvajeťsia prı zjednanni atomiv za nadvısokıch temperatur i maje velıčeznıj potencial, ščo dozvoliaje vırobliatı praktıčno neobmeženu kilkisť energiji. Analogični procesı vidbuvajuťsia na Sonci ostanni 4,5 mlrd. rokiv, zabezpečujučı energijeju v tomu čısli Zemliu.  

Jakščo nimećki včeni zmožuť povtorıtı rezultatı na inšıch ustanovkach, liudstvo očikuje energetıčna revoliucija, a potreba u vıkopnıch džerelach energiji (vuhilli, hazi, nafti i t.d.) može povnistiu vidpastı. V oficijnomu Twitteri instıtutu včeni vitajuť koleh z dosiahnutım rezultatom.

*****

10 hrudnia nimećki včeni zrobìlì velìčeznìj krok na šliachu do otrìmannia čìstoji i praktìčno nevìčerpnoji energiji jadernoho sìntezu, povidomliaje vìdannia Science Alert

Nimećki včeni Instìtutu plazmovoji fizìkì Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Phisics) domohlìsia stijkoji termojadernoji reakciji z perevìščenniam vìdilenoji energiji nad vìtračenoji za dopomohoju prìstroju, jakìj nazìvajeťsia stellarator. Včeni hovorìlì pro velìčeznìj potencial stellaratoriv protiahom desiatìliť, ale vperše zmohlì dosiahtì kontroliu nad plazmoju.  

Jadernìj sìntez vidbuvajeťsia prì zjednanni atomiv za nadvìsokìch temperatur i maje velìčeznìj potencial, ščo dozvoliaje vìrobliatì praktìčno neobmeženu kilkisť energiji. Analogični procesì vidbuvajuťsia na Sonci ostanni 4,5 mlrd. rokiv, zabezpečujučì energijeju v tomu čìsli Zemliu.  

Jakščo nimećki včeni zmožuť povtorìtì rezultatì na inšìch ustanovkach, liudstvo očikuje energetìčna revoliucija, a potreba u vìkopnìch džerelach energiji (vuhilli, hazi, nafti i t.d.) može povnistiu vidpastì. V oficijnomu Twitteri instìtutu včeni vitajuť koleh z dosiahnutìm rezultatom.

*****

10 hrudnánímećkí vċení zrobily veliċezný krok na ṡliachu do otrimannia ċistoí í praktiċno neviċerpnoí energíí iadernoho sintezu, povídomláie vidanná Science Alert

Nímećkí vċení Institutu plazmovoí fíziki Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Phisycs) domohlisá stýkoí termoiadernoí reakcíí z pereviṡċennám vidílenoí energíí nad vitraċenoiu za dopomohoiu pristroiu, iaky nazivaieṫsá stellarator. Vċení hovorili pro veliċezny potencíal stellaratorív protáhom desátilíṫ, ale vperṡe zmohli dosiahti kontrolú nad plazmoiu.  

Jaderny sintez vídbuvaieṫsá pri ziednanní atomív za nadvisokich temperatur í maie veliċezny potencíal, ṡċo dozvoláie virobláty praktiċno neobmeżenu kílkísṫ energíí. Analogíċní procesy vídbuvaiuṫsá na Soncí ostanní 4,5 mlrd. rokív, zabezpeċuiuċi energíeiu v tomu ċislí Zemlú.  

Jakṡċo nímećkí vċení zmożuṫ povtoriti rezultati na inṡich ustanovkach, liudstvo oċíkuie energetiċna revoliucía, a potreba u vikopnich dżerelach energíí (vuhíllí, gazí, naftí í t.d.) może povnístú vídpasti. V ofícýnomu Twitterí ínstitutu vċení vítaiuṫ koleg z dosáhnutim rezultatom.

*****

10 hrudnianímećkí vċení zrobili veliċezny krok na ṡliachu do otrimannia ċistoí í praktiċno neviċerpnoí energíí iadernoho sintezu, povídomliaie vidannia Science Alert

Nímećkí vċení Institutu plazmovoí fíziki Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Phisycs) domohlisia stýkoí termoiadernoí reakcíí z pereviṡċenniam vidílenoí energíí nad vitraċenoiu za dopomohoiu pristroiu, iaky nazivaieṫsia stellarator. Vċení hovorili pro veliċezny potencíal stellaratorív protiahom desiatilíṫ, ale vperṡe zmohli dosiahti kontroliu nad plazmoiu.  

Jaderny sintez vídbuvaieṫsia pri ziednanní atomív za nadvisokich temperatur í maie veliċezny potencíal, ṡċo dozvoliaie virobliaty praktiċno neobmeżenu kílkísṫ energíí. Analogíċní procesy vídbuvaiuṫsia na Soncí ostanní 4,5 mlrd. rokív, zabezpeċuiuċi energíeiu v tomu ċislí Zemliu.  

Jakṡċo nímećkí vċení zmożuṫ povtoriti rezultati na inṡich ustanovkach, liudstvo oċíkuie energetiċna revoliucía, a potreba u vikopnich dżerelach energíí (vuhíllí, gazí, naftí í t.d.) może povnístiu vídpasti. V ofícýnomu Twitterí ínstitutu vċení vítaiuṫ koleg z dosiahnutim rezultatom.

*****

10 hrudnianímećkí vcení zrobili velicezny croc na ṡliachu do otrimannia cistoí í practiċno nevicerpnoí energíí iadernoho sintezu, povídomliaie vidannia Science Alert

Nímećkí vcení Institutu plazmovoí fíziki Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Phisycs) domohlisia stýcoí termoiadernoí reacçíí z pereviṡċenniam vidílenoí energíí nad vitracenoiu za dopomohoiu pristroiu, iaky nazivaietsia stellarator. Vcení hovorili pro velicezny potençíal stellaratorív protiahom desiatilítt, ale vperṡe zmohli dosiahti kontroliu nad plazmoiu.  

Jaderny sintez vídbuvaietsia pri zjednanní atomív za nadvisokich temperatur í maie velicezny potençíal, ṡċo dozvoliaie virobliaty praktiċno neobmeżenu kílkístt energíí. Analogíċní procesy vídbuvaiutsia na Soncí ostanní 4,5 mlrd. rokív, zabezpeċuiuci energíeiu v tomu cislí Zemliu.  

Jakṡċo nímećkí vcení zmożutt povtoriti rezultati na inṡich ustanovkach, liudstvo ocíkuie energetiċna revoliucía, a potreba u vikopnich dżerelach energíí (vuhíllí, gazí, naftí í t.d.) może povnístiu vídpasti. V ofícýnomu Twitterí ínstitutu vcení vítaiutt koleg z dosiahnutim rezultatom.

*****

10 hrudná nímecckí vċení zrobili veliċezny krok na ṡláchu do otrimanná ċistoí í praktiċno neviċerpnoí energíí iadernoho sintezu, povídomláie vidanná Science Alert

Nímecckí vċení Institutu plazmovoí fíziki Maksa Planka (Max Planck Institute for Plasma Phisycs) domohlisá stýkoí termoiadernoí reakcíí z pereviṡċennám vidílenoí energíí nad vitraċenoiu za dopomohoiu pristroiu, iaky nazivaietsá stellarator. Vċení hovorili pro veliċezny potencíal stellaratorív protáhom desátilítt, ale vperṡe zmohli dosiahti kontrolú nad plazmoiu.  

Jaderny sintez vídbuvaietsá pri ziednanní atomív za nadvisokich temperatur í maie veliċezny potencíal, ṡċo dozvoláie virobláty praktiċno neobmeżenu kílkístt energíí. Analogíċní procesy vídbuvaiuṫsá na Soncí ostanní 4,5 mlrd. rokív, zabezpeċuiuċi energíeiu v tomu ċislí Zemlú.  

Jakṡċo nímecckí vċení zmożutt povtoriti rezultati na inṡich ustanovkach, lúdstvo oċíkuie energetiċna revoliucía, a potreba u vikopnich dżerelach energíí (vuhíllí, gazí, naftí í t.d.) może povnístú vídpasti. V ofícýnomu Twitterí ínstitutu vċení vítaiutt koleg z dosáhnutim rezultatom.

*****

OBHOVORENNIA